Regulamin


Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady dostępu oraz użycia serwisu internetowego www.letsspa.pl (zwanego dalej „Serwisem”). Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna z akceptacją warunków Regulaminu.
Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Serwisu www.letsspa.pl jest: Anna Jedlińska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Let's Spa Anna Jedlińska , z siedzibą w Łodzi, przy ulicy Mimozy 19, 91-864 Łódź (dalej jako „Sprzedawca”), opisaną numerem NIP: 7262318020 oraz REGON: 101825225.


I Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 
Serwis – sklep internetowy www.letsspa.pl, umożliwiający zawieranie i wykonywanie umów sprzedaży towarów oferowanych na stronie Serwisu.
 
Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu www.letsspa.pl
 
Ceny – ceny Towarów dostępne na stronie Serwisu, wyrażone w złotych polskich (zł) i zawierające podatek od towarów i usług (VAT).
 
Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, która dokonała Rejestracji w  Serwisie oraz korzysta z Serwisu w celu dokonywania zakupów Towarów.
 
Rejestracja – rejestracja w Serwisie, polegająca na podaniu: imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail), adresu zamieszkania osoby fizycznej dokonującej rejestracji, nazwy i siedziby przedsiębiorcy w przypadku działania w imieniu przedsiębiorcy oraz dodatkowo numeru NIP (w przypadku przedsiębiorcy) oraz hasła.
 
Konto Klienta – zbiór zasobów i uprawnień w systemie komputerowym Serwisu dostępnych dla Użytkowników. Konto zabezpieczone jest hasłem. Proces autoryzacji w Serwisie wymaga uzyskania dostępu do Konta Użytkownika poprzez podanie nazwy użytkownika (imienia i nazwiska) i hasła .


Hasło
– indywidualnie określony przez Użytkownika ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, zabezpieczających dostęp do Konta Klienta.


Towarami - w rozumieniu Regulaminu są wszelkie produkty oferowane za pośrednictwem Serwisu.
Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, określające w szczególności liczbę i rodzaj Towaru, złożone w celu zawarcia umowy sprzedaży;

II Postanowienia ogólne


1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu w celu zawierania i wykonywania umów sprzedaży towarów oferowanych na stronie Serwisu.

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Serwis.

3. Aby korzystanie ze Serwisu odbyło się bez zakłóceń i innych nieprawidłowości, system teleinformatyczny Użytkownika powinien posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową:
Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej z włączoną obsługa Java Script i plików Cookies
Firefox w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługa Java Script i plików Cookies
Google Chrome w wersji 15 lub nowszej z włączoną obsługa Java Script i plików Cookies
Opera w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługa Java Script i plików Cookies.


III.  Zasady korzystania z Serwisu


1. Zamówienie Towarów za pośrednictwem Serwisu wymaga dokonania Rejestracji, poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza w zakładce „Rejestracja”. Poprawne dokonanie Rejestracji zostanie potwierdzone automatycznie wygenerowaną wiadomością przesłaną a adres e-mail podany podczas rejestracji oraz wyświetloną na stronie Serwisu.

2. Rejestracja w Serwisie internetowym jest dobrowolna i bezpłatna.

3. W celu dokonania Rejestracji w Serwisie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Serwisu, podając w nim swoje prawdziwe dane.

4. Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu Rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane: e-mail, hasło, powtórz hasło, imię, nazwisko ulica i numer, kod pocztowy, miasto, kraj, telefon i opcjonalnie nazwa firmy.

5. Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza rejestracji wymienionymi powyżej danymi osobowymi, zostaje założone Konto Klienta. W celu założenia konta firmy prosi się Użytkownika o wypełnienie dodatkowych pól: Nazwa Firmy i numeru NIP.

6. Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna z akceptacją warunków Regulaminu.

7. Użytkownik powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na zasadach, w zakresie oraz w celach szczegółowo określonych w Polityce Prywatności. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do Rejestracji i założenia Konta Klienta.

8. Użytkownik oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, powinien wyrazić wolę zawarcia umowy o świadczenie droga elektroniczną na jego rzecz przez Serwis usługi prowadzenia Konta Klienta, przy czym niewyrażenie przez Użytkownika woli zawarcia umowy uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta.
 
8. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz akceptuje Politykę Prywatności.
 
9. Po skutecznym dokonaniu Rejestracji, zalogowanie się do Serwisu będzie możliwe po podaniu przez Użytkownika hasła oraz loginu (adresu e-mail).
 
10. Po zalogowaniu się do Serwisu, Użytkownik uzyskuje dostęp swojego Konta zawierającego historię transakcji dokonanych w Serwisie. Za pośrednictwem Konta Użytkownik może też dokonywać zapłaty za zakupione Towary, zmieniać, udostępnione przy Rejestracji dane.
 
11. Informacje znajdujące się na stronach Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Przeglądanie ofert Serwisu nie wymaga Rejestracji w Serwisie.

IV. Ceny i składanie zamówień
 
7. Ceny towarów umieszczone na stronach Serwisu są Cenami brutto, podane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy oraz informacji na temat ewentualnych opłat celnych, które pokrywa Użytkownik. Koszty dostawy są wskazane na stronie Serwisu oraz w trakcie wybierania produktów i dodane do Ceny Towarów na końcu zamówienia. Przed wiążącym złożeniem zamówienia przez Użytkownika, zostanie on poinformowany o całkowitej Cenie Towaru.
 
8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Towarów oraz ich Cen znajdujących się w ofercie Serwisu. Nie dotyczy to Towarów oraz ich cen, w stosunku do których zamówienie zostało potwierdzone przez Sprzedawcę.
 
9. Zamówienia za pośrednictwem Serwisu można składać przez całą dobę wyłącznie za pośrednictwem Serwisu. Realizacja zamówień złożonych w dni powszednie po godzinie 15.00, w soboty oraz w niedzielę lub inne dni ustawowo wolne od pracy są rozpatrywane następnego dnia roboczego lub w momencie skompletowania wszystkich zamówionych Towarów. Użytkownik dokonując zamówienia Towaru wpisuje odpowiednią liczbę sztuk Towaru w rubryce przypisanej danemu Towarowi, wybiera rozmiar i kolor Towaru oraz odznacza opcję „dodaj do koszyka”. Treść „koszyka” może być modyfikowana za pomocą opcji „koszyk” do momentu złożenia zamówienia.
 
10. Zamówienie uważa się za złożone, i nie podlegające dalszym modyfikacją, z chwilą odznaczenia przez Użytkownika opcji „realizuj zamówienie”.
 
11. Złożenie zamówienia przez Użytkownika oznacza złożenie przez niego oferty zakupu określonego Towaru za wskazaną w zamówieniu Cenę (obejmującą także koszt dostawy). Oferta wiąże Użytkownika jeżeli Sprzedawca  potwierdzi otrzymanie zamówienia. Cena oraz inne elementy zamówienia są wiążące dla Użytkownika oraz Sprzedawcy od chwili potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę (moment zawarcia umowy sprzedaży). Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie akceptacji zamówienia przez Sprzedawcę. Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzymuję poprzez e-mail informację o przyjęciu zamówienia (zestawienie wybranych produktów, adres dostawy, wartość zamówienia, forma płatności, sposób wysyłki). Brak potwierdzenia otrzymania zamówienia lub jego akceptacji w terminie 14 dni od jego złożenia,  jest równoznaczny z anulowaniem zamówienia przez Sprzedawcę.

12. Użytkownik może anulować złożone zamówienie telefonicznie bądź przez adres e-mail (info@letsspa.pl) do momentu zmiany statusu zamówienia na „Zrealizowane”.

V.  Realizacja zamówienia i warunki dostawy 


1. Dostawa następuje na adres wskazany przez  Użytkownika w zamówieniu.


2. Wysyłka zamówionego Towaru następuje w ciągu 2-5 dni roboczych liczonych od dnia w którym doszło do zawarcia umowy (w przypadku wyboru opcji płatności przy odbiorze) lub od momentu uznania na rachunku bankowym Sprzedającego Ceny zakupionego przez Użytkownika Towaru (opcja przedpłaty). Towar wysyłany jest za pośrednictwem usług Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

3. Koszt dostawy produktu ponosi Użytkownik. Zostanie on poinformowany o dokładnych kosztach dostawy w trakcie składania zamówienia.

4. Istnieje możliwość odbioru osobistego w siedzibie firmy w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach pracy, tj: 8.00-16.00 pod adresem: ul. Mimozy 19, Łódź
Odbiór osobisty jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu z Użytkownikiem, i wybraniu przez niego takiej formy realizacji zamówienia podczas składanego zamówienia.

5. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia towaru bez wad.

VI. Formy płatności

1. Użytkownik dokonując zamówienia z zastrzeżeniem pkt. 3 poniżej, może dokonać wyboru  jednej z wskazanych poniżej form zapłaty za Towar:
a) przedpłata - płatność elektroniczna PayPal,
b) przedpłata - płatność elektroniczna  Płatności24
c) przedpłata - przelew bankowy;
d) zapłata pobraniowa przy odbiorze Towaru.


2. W przypadku zamówień dostarczanych poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, Użytkownik może dokonać zapłaty za Towar jedynie w formie przedpłaty w postaci przelewu bankowego bądź płatności elektronicznej PayPal lub Płatności24. W przypadku zapłaty za Towar w formie przelewu zagranicznego, Użytkownik musi pokryć wszystkie koszty związane z opłatą za przelew zagraniczny oraz ewentualne koszty celne.
 
3. Koszty dostawy są wskazane w „koszyku” zamówienia przed złożeniem zamówienia.
W przypadku wysyłki poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, Użytkownik proszony jest o kontakt w celu ustalenia dokładnych kosztów przesyłki.
 
4. Serwis może w ramach promocji zawiesić pobieranie kosztów za dostawę lub obniżyć jej wartość, umieszczając stosowną informację, o terminie trwania promocji, na stronie www.letsspa.pl.

5. Tytuł wykonywanego przelewu powinien zawierać numer zamówienia.

VII.  Reklamacja  
 
1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu powinny być składane przez Użytkownika w momencie stwierdzenia nieprawidłowości w świadczeniu usługi drogą elektroniczną w formie pisemnej na adres: Let's Spa, ul. Mimozy 19, 91-864 Łódź (z dopiskiem Sklep Internetowy) lub pod numerem telefonu +48 507096334

2. Wszelkie reklamacje dotyczące  wad przesłanego Towaru wraz z dokładnym opisem podstaw reklamacji oraz dowodem zakupu należy składać w formie pisemnej na adres  Let's Spa, ul. Mimozy 19, 91-864 Łódź (z dopiskiem Reklamacja), podając dokładnie swoje dane, dane reklamowanego towaru, datę wydania towaru, datę stwierdzenia wady oraz opisując szczegółowo istotę wady.

3. Reklamacje złożone przez Użytkowników zostaną rozpatrzone przez Sprzedawcę, który zobowiązuje się do rzetelnego zbadania okoliczności zaistnienia nieprawidłowości.
 
4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia.
 
5. Jeżeli Użytkownik stwierdzi uszkodzenie paczki powinien w obecności kuriera dokonać oględzin zawartości. Jeśli wówczas zostanie stwierdzone uszkodzenie Towaru dostawca ma obowiązek wraz z Użytkownikiem sporządzić odpowiedni protokół w celu wypłaty Użytkownikowi przez dostawcę odszkodowania za poniesione straty.

VIII.  Odstąpienie od umowy  


1. Użytkownik, będący konsumentem, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta.


2. W celu skorzystania z prawa, o którym mowa powyżej Użytkownik powinien w terminie 30 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Użytkownika weszła w posiadanie rzeczy, złożyć jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie i wysyłać je na adres e-mailowy: info@letsspa.pl bądź też listownie na adres: Let's Spa, ul. Mimozy 19, 91-864 Łódź.


3. Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.


4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


5.W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.


6. Użytkownik ma obowiązek zwrócić produkt lub produkty niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, na adres: Let's Spa Anna Jedlińska, ul. Mimozy 19, 91-864 Łódź.


7. Użytkownik zwraca przedmiot lub przedmioty umowy od której odstąpił na własne ryzyko oraz koszt.


8. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu lub produktów będących przedmiotem umowy, następujące po korzystaniu z produktu lub produktów w sposób wykraczający poza zwykły zarząd produktem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru produktu.


9. Użytkownik pokrywa w całości koszt doręczenia Sprzedawcy przesyłki ze zwracanym towarem.


10. Sprzedawca ponosi wszelkie koszty związane ze zwrotem otrzymanych od Użytkownika płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Użytkownika sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę),  niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.


11. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się on na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Użytkownik nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia przez Użytkownika dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


12. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli:
a) świadczenie usług rozpoczęło się, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, do odstąpienia do umowy;
b) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone;

13. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że całość lub część z zamówionych Towarów nie jest dostępna, najpóźniej w terminie 14 dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Użytkownika. Użytkownik podejmuje decyzję o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie zamówienia). W przypadku anulowania bądź częściowej realizacji zamówienia, Sprzedawca zwróci całą otrzymaną sumę pieniężną lub jej nadwyżkę (w przypadku częściowej realizacji zamówienia). Brak odpowiedzi ze strony Użytkownika w terminie 7 dni, będzie równoznaczny z anulowaniem całości zamówienia.

IX. Odpowiedzialność
 
1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nadmiernie przeciążone łącze internetowe Użytkownika, a także inne łącza międzyoperatorskie.        
 
2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu strony Serwisu wywołane niedozwoloną ingerencją Użytkowników, w żaden sposób niezależną od Sprzedawcy.
 
3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań, wynikających z udostępniania loginu i hasła dostępu do Serwisu  osobom trzecim.
 
4. W przypadku konieczności dokonania zmian i ulepszeń w systemie czy przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub awarii sprzętu Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowej przerwy w funkcjonowaniu Serwisu.
 
X. Ochrona danych osobowych

 
1. Operatorem Serwisu jak również Administratorem danych osobowych, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO, jest Anna Jedlińska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Let's Spa Anna Jedlińska, z siedzibą w Łodzi, przy ulicy Mimozy 19, 91-864 Łódź, NIP: 7262318020, REGON: 101825225. Pełna informacja dotycząca przetwarzania przez RIskmadeinwarsaw danych osobowych Klientów zawarta jest w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: www.letsspa.pl/sklep/pl/content/3-polityka-prywatności

2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 
3. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane podczas Rejestracji niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.
 
4. W przypadku powzięcia przez Serwis uzasadnionych wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności danych podanych przez Użytkownika podczas Rejestracji, Serwis zastrzega sobie prawo ich weryfikacji.

5. Serwis uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 
 
XI. Postanowienia końcowe

 
1.Wszystkie treści w tym elementy graficzne oraz oprogramowania stanowiące zawartość Serwisu mogą być wykorzystywane przez Użytkowników jedynie w celach niekomercyjnych, związanych z normalnym użytkowaniem Serwisu. Jakiekolwiek komercyjne wykorzystanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu wymaga uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Sprzedawcy.
 
2. Niniejszy Regulamin jest częścią umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Użytkownikiem Serwisu a Sprzedawcą. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie Serwisu. W takiej sytuacji, warunkiem dalszego korzystania ze Serwisu jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Użytkownika nowego Regulaminu w całości wraz z wprowadzonymi zmianami. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

3. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Serwis do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Użytkownika.

4. Regulamin jest powszechnie dostępny na stronie www.letsspa.pl, co umożliwia Użytkownikowi pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Serwis
 
5. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.
 
6.W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdą przepisy kodeksu cywilnego oraz odpowiednie przepisy innych ustaw a w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).

7. Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem lub w związku z nimi, będą rozwiązywane w sposób polubowny. Gdyby w terminie 30 dni od powstania sporu, próby polubownego rozwiązania nie doprowadziły do zawarcia ugody, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przed sądem właściwym. Użytkownik ma również prawo korzystać z oferowanej mu przez odpowiednie instytucje pomocy prawnej, w tym przez organizacje konsumenckie czy miejskich lub powiatowych rzeczników praw konsumentów. Wykaz instytucji znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (www.uokik.gov.pl)

8. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

9. Nazwa Sklepu internetowego, adres pod którym jest dostępny: www.letsspa.pl oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Sklepu jest zabronione.

10.  Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2015r.


Do góry